Sen cây TOTO TMGG95EC có bát sen phụ và bộ khống chế nhiệt độ

13.300.000