Sen cây TOTO TMGG95EC có bát sen phụ và bộ khống chế nhiệt độ

12.690.000 12.299.000